Nydalsveien 32B

View_01
view_02_final_B

Våren 2016 ble det gjennomført en begrenset plan- og designkonkurranse for videre utvikling av Nydalsveien 32B hvor hensikten var å belyse hvordan det historiske industribygget i Nydalsveien 32B kan bevares og nye klimavennlige boliger og utadrettet virksomhet kan føyes til. Vinnerprosjektet fra konkurransen, som ble laget av SAAHA, Lala Tøyen, Degree og Freedom og Gether, er siden blitt videreutviklet og ligger til grunn for forslaget til detaljregulering. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en flerfunksjonell utvikling, med blant annet økt innslag av klimavennlige boformer og utadrettede virksomheter rundt Nydalen kollektivknutepunkt samtidig som det historiske industribygget i Nydalsveien 32B bevares.

Nydalsveien 32B er et FutureBuilt forbildeprosjekt som innebærer at prosjektet har særskilt høye ambisjoner for klima og miljø samt arkitektonisk kvalitet. Prosjektene som går inn i FutureBuilt forplikter seg til å oppfylle et sett med kvalitetskriterier, samt å dokumentere at disse kvalitetene oppnås. Forbildeegenskaper for FutureBuilt-prosjekter er:

  • Byggets energibehov i drift skal være vesentlig bedre enn passivhusnivå, og med målsetning om nær nullenergi behov.
  • Gjennom innovativ utvikling og nytenking sikre bevaring og ny bruk av bevaringsverdig bygningsmasse samtidig som det gis rom for nye boliger.
  • Ikonografisk arkitektur som gjør bygget til en attraksjon i seg selv.

Prosjektet har en målsetning om å redusere klimagassutslipp totalt, fra transport, energi- og materialbruk med minimum 50 %.

Planforslaget var ute til offentlig høring i august 2019. Byantikvaren har utarbeidet eget alternativ uten påbygg med boliger.

Planforslaget ble sendt til politisk behandling i februar 2021, og endelig vedtak forventes i løpet av året.

Kontakt:
Terje Løvold
Prosjektdirektør
905 62 960
terje.lovold@avantor.no  

2021-04-06T22:41:43+02:00