Vitaminveien 5B

Eksisterende industrivirksomhet på eiendommen vil nedlegges i løpet av noen år, og transformasjon til ny bruk er under planlegging.
Avantor kontaktet derfor Plan- og bygningsetaten i 2018 for å undersøke mulighetene for utvikling av denne eiendommen i forhold til gjeldende overordnede planer og kommunens behov. Aktuelle formål er etter Avantor sin vurdering først og fremst bolig i kombinasjon med kontor eller bare kontor. I tillegg må det utredes bruk av eksisterende bygningsmasse som i utgangspunktet forutsettes bevart. Her er det mange muligheter som bør utredes før man beslutter noe. I planforhåndskonferanse nr 2 påpekte PBE behov for å utrede fremtidig skolebehov i planområdet. I etterkant av dette har varslet Avantor ønske om å gå videre med eget forslag, og at man da er innforstått med at PBE vil utrede skolealternativet.

Forslagstiller er opptatt av å ta ansvar for en bærekraftig utvikling av området. De to alternative planforslagene foreslår næringsbebyggelse eller kombinert bolig- og næringsbebyggelse og begge inkluderer bevaring av det eksisterende verkstedbygget. Det legges til rette for byliv med utadrettet virksomhet på bakkeplan samt park og møteplasser. Ved å foreslå boliger og kontorer tett på kollektivknutepunkt på Storo og i Nydalen samt nær arbeidsplasser, rekreasjonsområder langs Akerselva, handel og sosial infrastruktur bidrar planforslaget til å oppnå Oslo kommunes målsetning om en by der flere går, sykler og benytter kollektivtransport.

PBE har i oktober 2020 oversendt sin område- og prosessavklaring for eiendommen. Videre prosess antas avklart i løpet av første kvartal 2021.

Kontakt:
Terje Løvold
Prosjektdirektør
905 62 960
terje.lovold@avantor.no  

2020-11-26T08:46:14+01:00