Avantors miljømål2021-01-28T13:06:41+01:00

Avantors miljømål

I vår nye miljøstrategi har vi tatt utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Basert på en undersøkelse hvor vi i Avantor kunne se hvor vi kan bidra med mest, har vi valgt oss 6 bærekraftsmål. Disse har vi knyttet en rekke langsiktige og kortsiktig miljømål opp mot. Se dem her, og se hvordan vi satser videre på miljø og god stedsutvikling.

FNs bærekraftsmål 7 Ren energi for alle

Miljømål 2030:
Avantor skal redusere gjennomsnittlig energiforbruk og øke andelen fornybar energi betydelig.

Miljømål 2023:

 • Avantor skal bygge energieffektive bygg med følgende energimerke:
  • energimerke A for kontorbygg
  • etterspørre energimerke A for boliger, og krav om minimum energiklasse B
  • energimerke B for rehabiliterte kontorbygg med forbehold om teknisk/økonomisk/miljømessig hensiktsmessighet.
 • Gjennomsnittlig energiforbruk i våre bygg-porteføljer skal reduseres med 15 %
 • Andel fornybar energi brukt i våre bygg skal være minimum 75 %
 • Andel bygg med energioppfølgingssystem (EOS) skal være 100 %
 • Andel bygg med energimerke skal være 100 %

FNs bærekraftsmål 11 Bærekraftige byer og samfunn

Miljømål 2030:
Avantor skal bidra til bærekraftig stedsutvikling.

Miljømål 2023:

 • Alle Avantors utviklingsprosjekter skal planlegges med utgangspunkt i «Håndbok for bærekraftig stedsutvikling».
 • Ved bygging, rehabilitering og drift av våre eiendommer skal Avantor etterspørre utslippsfri transport. Dersom leverandøren ikke kan levere dette skal Avantor be om leverandørens plan for å øke andelen transporttjenester som er basert på nullutslippsteknologi.
 • I 2025 skal Avantors byggeplasser være utslippsfrie. Ved innkjøp av nytt utstyr eller transportmiddel skal Avantor velge utslippsfrie alternativer dersom disse er tilgjengelige.
 • Avantor skal regelmessig følge opp andelen som går eller reiser med henholdsvis fossilbil, elbil, sykkel og kollektivtransport. Minimum 85 % av leietakerne skal i 2023 benytte kollektivtransport eller utslippsfri persontransport.

FNs bærekraftsmål 12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Miljømål 2030:
Avantor skal betydelig øke graden av ombruk av produkter/materialer og utnytte naturressurser effektivt.

Miljømål 2023:

 • Avantor skal forbli miljøsertifisert iht. ISO 14001 og alle større områder, nybygg og større rehabiliteringer skal BREEAM sertifiseres
 • Avantor skal utrede mulighet for rehabilitering før det evt. tas beslutning om riving.
 • Avantors større prosjekter skal oppnå min 50 % ombruk/ombrukbarhet av materialer/produkter. Ved ombygging må ombruk økes og avfallsmengde reduseres betydelig.
 • Avantor skal stille klimakrav i sine anskaffelser. Avantor skal unngå bruk av miljøskadelige kjemikalier og substitusjonsvurderinger skal utføres.
 • Avfallsmengde generert på byggeplass skal reduseres til maksimalt 25 kg/m2 og 70 % av avfallet fra byggevirksomhet skal material-gjenvinnes.
 • Sorteringsgraden i driftsfasen skal økes til min 65 % innen 2023.
 • Mengden matavfall skal følges opp i hvert bygg og reduseres med 20 % innen 2023

FNs bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene

Miljømål 2030:
Avantors eiendommer skal kunne stå imot klimarelatert risiko. Avantor skal oppnå grønn vekst i perioden 2016-2030.

Miljømål 2023:

 • Avantor skal oppnå «Grønn vekst», dvs. 5 % årlig reduksjon av klimagasser pr. enhet verdiskaping.
 • Klimagassutslippet fra nybygg skal reduseres med 50 % sammenliknet med referansebygg.
 • Avantors bygg og områder skal være klimatilpasset.

FNs bærekraftsmål 15 Liv på land

Miljømål 2030:
Biologisk mangfold på Avantors eiendommer skal økes.

Miljømål 2023:

 • Enhver utbygging skal øke tomtens økologiske verdi.
 • Avantor skal ikke bruke planter på fremmedartlisten i nye prosjekter.
 • Eksisterende planter på fremmedartlisten skal gradvis fjernes fra våre eiendommer

FNs bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene

Miljømål 2030:
Fremme partnerskap og samarbeid for å nå målene i miljøstrategien.

Miljømål 2023:

 • Avantor skal samarbeide med andre for å nå målene i miljøstrategien. Dette gjennom medlemskap i bla Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, og samarbeid med FutureBuilt og Enova på enkeltprosjekter.
 • Avantor skal engasjere seg i relevante forsknings- og utviklingsprosjekter for å bidra til en bærekraftig utvikling av Avantor, og bransjen som helhet.
Kontaktperson
Anne Danielsberg
Tlf. 930 90 955
ada@avantor.no